BAZA ZNANJA

Uređaji za destilaciju vodenom parom

autor u Prerada voća i povrća

Uređaji za destilaciju vodenom parom sastoje se od tri osnovna dijela: kotao za destilaciju, kondenzator i floretinske boce (odjeljivač). Veća industrijska postrojenja često imaju odvojivu destilacijsku posudu za sirovinu (koš) i odvojeni parni kotao u kojem se dobiva para bilo za direktnu destilaciju ili za indirektno grijanje vode preko duplikatora.

Na slici 1 prikazano je poluindustrijsko postrojenje za destilaciju vodenom parom s osnovnim dijelovima. Nakon što se u posudu – kotao (1) stavi biljna masa (moguće i voda – ovisno o vrsti destilacije koju želimo provesti),  smjesa se zagrijava izravno vodenom parom preko barbotera (3) ili indirektno preko duplikatora (2). Para vode i eteričnog ulja kondenziraju se u kondenzatoru (5), a ulje se odvaja u floretinskoj boci (6). Vodu iz floretinske boce možemo kontinuirano vračati u destilacijsku posudu preko sifona (7).

Suvremena postrojenja za destilaciju eteričnih ulja razlikuju se uglavnom prema konstrukciji destilacijskog kotla pa tako imamo: kotlove s koso postavljenim perforiranim dnom i otvorom za pražnjenje; kotlove s dnom koje se otvara prema dolje, kotlove s posudom sa materijalom koja se poslije destilacije diže prema gore i posuda se iskreće.

Postupak destilacije eteričnog ulja vodom u klasičnom postrojenju (Slika 2) identičan je postupku u poluindustrijskom postrojenju, samo je način punjenja i pražnjenja destilacijskog kotla prilagođen većim količinama biljnog materijala. Destilacijska posuda se nalazi na horizontalnoj osovini, tako da ga je nakon otvaranja poklopca lako moguće isprazniti iskretanjem. Istodobno, horizontalna osovina, koja je zapravo cijev, služi za dovod pare u dvostruki omotač i/ili izravno u kotao. Kotao ima perforirano dno, tako da se osim vodom u njemu može destilirati i vodenom parom ili kombiniranim postupkom – vodom i parom. Taj je uređaj pogodan za proizvodnju aromatičnih voda koje se primjenjuju u farmaceutskoj industriji.

1. Destilacijski kotao 8. Odvod kondenzata
2. Dvostruki plašt 9. Kondenzacijski lonac
3. Perforirana cijev – barboter 10. Mehanizam za iskretanje kotla
4. Ispusni otvor s ventilom 11. Cijev za odvod pare
5. Poklopac s otvorom za odvod para 12. Kondenzator
6. Uređaj za podizanje poklopca 13. Floretinska boca
7. Perforirano dno  

Obavezni uređaj koji se koristi kod destilacije je floretinska boca koja može biti konstruirana tako da ima odvod na dnu (za eterična ulja gušća od vode) ili pri vrhu (za eterična ulja manje gustoće od vode). Floretinska boca mora biti građena od inertnih materijala (najčešće neutralno vatrostalno staklo u kombinaciji sa nehrđajućim čelikom), a mora imati i elemente za spajanje za odvod eteričnog ulja, za odvod i/ili recirkulaciju vode. Recirkulacijom vode postižemo veći stupanj iskorištenja. Ako voda sadrži visoko vrijedne tvari onda se ona posebno destilira frakcijskom destilacijom. Ulje nakon odvajanja od vode ide u posudu sa mješalicom gdje vršimo sušenje ulja i to najčešće kemijskim sušenjem (npr. s magnezij sulfatom). Nakon sušenja ulje se filtrira od magnezij sulfata i sprema se u prihvatne boce ili tankove.