BAZA ZNANJA

HACCP

autor u Propisi u ekološkoj poljoprivredi

Sustavno i precizno upravljanje sa sigurnošću hrane, temeljen na principima kojima je cilj prepoznavanje opasnosti koje se mogu dogoditi u bilo kojoj fazi opskrbe hranom od proizvođača da konzumenta, te stavljanje pod kontrolu svih mogućih rizika kako bi se izbjegli.

Principi HACCP sustava:

1. Provesti analizu opasnosti
2. Odrediti kritične kontrolne točke (CCP)
3. Utvrditi kritične granice
4. Utvrditi sustav nadzora kontrole nad kritičnim kontrolnim točkama (CCP)
5. Utvrditi popravne radnje
6. Utvrditi postupke za verifikaciju
7. Uspostava dokumentacije svih postupaka