Ekološka poljoprivreda

Poljoprivreda i klimatske promjene

autor u Ekološka poljoprivreda

Poljoprivredna proizvodnja s ciljem proizvodnje hrane, jedna je od najznačajnijih i neizostavnih ljudskih djelatnosti. Iako je njena važnost u proizvodnji hrane neupitna, poljoprivrednom se proizvodnjom ispuštaju se ogromne količine stakleničkih plinova. Računa se da poljoprivreda u ukupnom onečišćenju okoliša sudjeluje s čak 20-30%. Intenzivnom obradom tla, svake se godine oslobađaju ogromne količine CO2 u atmosferu. […]

Konzervacijska obrada tla kao mjera ublažavanja klimatskih promjena

autor u Ekološka poljoprivreda

U posljednjih 20-tak godina svjedoci smo sve izraženijeg utjecaja nepovoljnih vremenskih i klimatskih prilika, ili bolje rečeno neprilika, na poljoprivrednu proizvodnju. Ove se klimatske aberacije prvenstveno očituju u “najuočljivijem” aspektu klime, odnosno u količini oborina i temperaturi zraka (npr. suša, poplava). Pored navedenih, značajnost klimatskih aberacija očituje se i drugim ne manje važnim efektima, a […]

Obrada tla – neizostavna agrotehnička mjera

autor u Ekološka poljoprivreda

Svaki proces biljne proizvodnje temelji se na pravilno odabranim i primijenjenim tehničkim i tehnološkim metodama i rješenjima koje se najčešće i uobičajeno nazivaju agrotehničke mjere ili jednostavno agrotehnika. Agrotehniku se može definirati kao niz mjera i postupaka koji se primjenjuju sa ciljem ostvarivanja poljoprivrednog prinosa, odnosno ona predstavlja sve zahvate u poljoprivrednoj biljnoj proizvodnji koji […]

pH reakcija tla

autor u Ekološka poljoprivreda

pH je jedno od temeljnih svojstava tla koje kontrolira kemijska, fizikalna i biološka svojstva tla, te utječe na: raspoloživost hraniva i učinkovitost gnojidbe, mobilnost hraniva, onečišćenje tla, stabilnost strukturnih agregata, pokretljivost vode u tlu, aeraciju tla, toksičnost iona, mikrobiološku aktivnost, rast biljaka, efikasnost pesticida, okoliš. Mjerenje pH reakcije tla predstavlja jedan od osnovnih pokazatelja kvalitete […]

Obrada tla za postrne usjeve

autor u Ekološka poljoprivreda

Opravdanost i uspješnost sjetve/uzgoja postrnih usjeva uvijek je potrebno valorizirati s različitih aspekata, kao što su npr.: ekonomski, ekološki, organizacijski, tehničko-tehnološki, biljno-uzgojni, klimatsko-edafski i dr. aspekti. Pozitivna odluka o postrnoj sjetvi još uvijek se donosi teško, a kao najvažniji ograničavajući faktor navodi se manjak oborina i visoke temperature u ljetnom razdoblju. Ne ulazeći u detaljniju […]

Prednosti uzgoja međuusjeva

autor u Ekološka poljoprivreda

Sve kraće vrijeme vraćanja poljoprivrednih kultura na poljoprivredne površine, odnosno preuzak plodored (npr. monokultura, dvopolje, tropolje), izaziva niz značajnih problema vezanih uz fizikalni (npr. degradacija strukture tla), kemijski (npr. disproporcija i disbalans biljnih hraniva) i biološki aspekt biljne proizvodnje (npr. intenzifikacija specifičnih bolesti, štetnika i korova). Uzgojem međuusjeva ostvaruju se pozitivni efekti popravke i poboljšanja […]

Mjere popravke strukture tla

autor u Ekološka poljoprivreda

Prvi i najvažniji zahvat u sprječavanju i/ili popravljanju strukture tla, odnosno stvaranju stabilnijih strukturnih agregata tla, je u aktivaciji biološke komponente tla, odnosno u stvaranju biološki aktivnog, “živog” medija-tla. Kako to učiniti? Unošenje većih količina organskih gnojiva (stajski gnoj, humus, zelena gnojidba…), dobar je početak. Organska komponenta tla utječe na stvaranje većeg broja jačih veza […]

Strukturni agregati tla

autor u Ekološka poljoprivreda

Strukturni agregati tla predstavljaju nakupine pojedinih čestica tla (mikroagregati), koje se raspoređuju jedna prema drugoj, stvarajući nakupine većih čestica tla (makroagregati), odnosno strukturnih agregata, a oni zapravo čine strukturu tla. Obično se uzima da mikroagregate čine čestice manje od 0,25 mm, mezoagregate čestice od 0,25-2,0 mm, makroagregate čestice od 2,0-50 mm i megaagregate čestice veće […]

Kompost – vrste komposta – II.dio

autor u Ekološka poljoprivreda

Kompost od mulja otpadnih voda Razvoj društva praćen je urbanizacijom i velikim industrijskim razvojem, koji dovode do nagomilavanja velikih količina različitih vrsta tekućeg i krutog otpada. U tekući otpad ubrajaju se otpadne kanalske vode, koje sadrže ljudske fekalije, prljavu vodu iz stanova i s ulica i tekuće industrijske otpatke. Ove se vode najčešće odvode u […]

Kompost – vrste komposta – I.dio

autor u Ekološka poljoprivreda

S obzirom na ishodišni materijal za kompostiranje, komposti se uvjetno mogu podijeliti na: obični komposti specijalni komposti                     – kompostirani stajski gnoj,                     – kompost od slame i kukuruzovine,                     – kompost od treseta,                     – kompost od mulja otpadnih voda,                     – kompost od gradskog smeća,                     – kompost od industrijskih otpadaka,                     – […]