BAZA ZNANJA

Pojmovnik

autor u Ekološka poljoprivreda

Adhezija – Privlačna snaga između dva materijala

Aeracija – opskrba kisikom, prozračivanje

Agregacija – nakupljanje

Agrobiocenoza – poljoprivredna životna zajednica

Agroekosustav – poljoprivredni ekološki sustav kojeg čine agrobiotop (poljoprivredno stanište) i agrobiocenoza (poljoprivredna životna zajednica)

Albedo – odbijanje sunčeva svjetla od podloge

Agrobiocenoza – poljoprivredna životna zajednica

Agrofitocenoza – zajednica poljoprivrednih kulturnih biljaka

Alelopatija –djelovanje (pozitivno ili negativno) jedne biljke putem svojim izlučevinama na druge biljke

Amorfnost – svojstvo tvari neodređenog, nepostojanog i nestrukturiranog oblika

Antorpogeno – ono što je nastalo djelovanjem čovjeka

Areal uzgoja – područje uzgoja

Aridna klima – sušna klima

Autotrofi – organizmi (biljke, mahovine, alge) koje same proizvode hranu

Bilanca vode – status vode u tlu na osnovu njenog ulaza i izlaza iz sustava

Biocenoza – prirodna životna zajednica

Dekompozicija – razgradnja, raspadanje, razlaganje

Depozicija – premještanje

Disbalans – narušavanje uspostavljenog povoljnog odnosa

Disperzija – raspršivanje, raspadanje

Diverzitet – različitost

Ekspanzija – širenje

Ekspozicija – izloženost / okrenutost terena (npr. južna ekspozicija znači da je teren “nagnut” prema jugu)
Evapotranspiracija – istovremeno isparavanje vode s vodenih površina i tla (evaporacija) i iz biljaka (transpiracija)

Erozija – degradacijski proces odnošenja čestica tla iz površinskog sloja, a može biti uzrokovana vodom (vodena ili hidro erozija) i vjetrom (vjetrena ili eolska erozija)

Fauna – životinjski svijet

Flokulacija – agregacija, nakupljanje

Flora – biljni svijet

Fotosinteza – proces u kojem se uz pomoć sunčeve energije i vode, CO 2 iz zraka ugrađuje u organske spojeve uz oslobađanje kisika

Halofiti – biljke koje mogu uspijevati na zaslanjenim tlima

Heterotrofi – organizmi (gljive, većina bakterija, sve životinje) koji se hrane organskim tvarima koje su proizveli autotrofni organizmi

Hidrofiti – biljke koje se uzgajaju u vodi (riža)

Higrofite – biljke koje trebaju velike količine vode

Humidna klima – vlažna klima
Humifikacija – proces dekompozicije svježe organske tvari i mikrobiološka tvorba humusa

Indikator – pokazatelj

Infiltracija – apsorpcija, prodiranje vode u poroznu masu tla

Inklinacija – nagib površine, a izražava se u postotcima (%) ili stupnjevima (°)

Inkorporacija – unošenje, ugradnja

Insolacija – sijanje sunca

Kauzalnost – uzročno-posljedični odnos

KIK – kationski izmjenjivački kapacitet
Klimatske promjene – svako odstupanje od prosječnih klimatskih vrijednosti, kontinuirano mjerenih u razdoblju od minimalno 30 godina (odstupanja se prvenstveno odnose na količinu oborina i temperaturu zraka (npr. suša, poplava)

Kompatibilnost – podudarnost, spojivost, sukladnost

Kompeticija – natjecanje

Kondicioneri – tvari koje stabiliziraju/popravljaju svojstva tla

Kontaminant – onečišćujuća tvar

Kontrakcija – skupljanje

Konzervacija – očuvanje, spremanje, zaštita

Konzervacijska obrada tla – obrada tla koja za primarni cilj ima smanjenje gubitaka tla i vode u odnosu na konvencionalnu obradu tla

Kriofilne (frigofilne) biljke – biljke koje se uzgajaju u područjima s niskim temperaturama

Kserofiti – biljke koje uspijevaju u sušnijim uvjetima

Leguminoze – biljke koje uz pomoć kvržičnih bakterija na svom korijenu asimiliraju elementarni dušik iz zraka

Malč – organski ili anorganski nastor/pokrivka na površini tla

Malčiranje – postupak nanošenja malča

Mehanički elementi – pijesak, prah, glina

Mezofiti – biljke koje za svoj rast i razvoj trebaju umjerene količine vode

Homeostaza –ravnotežno stanje

Kompeticija – međusobno takmičenje

Kontaminant – zagađivač

Mineralizacija – razgradnja organske tvari

Patogen – izvor zaraze

Pedosfera – rastresiti sloj kopnenog dijela Zemljine površine, sastavljen od krute, tekuće i plinovite faze, a nalazi na granici kontakta i interakcije – atmosfere, litosfere, hidrosfere i biosfere

Plodored – pravilna prostorna i vremenska izmjena kultura na proizvodnoj površini

Plodosmjena – vremenska izmjena kultura

Polutant – onečišćivač

Poljosmjena – prostorna izmjena kultura

Proliferacija – rasprostiranje, grananje, širenje

Puferi – tvari koje djeluju kao stabilizatori u tlu (npr. stabilizacija pH u tlu)

Respiracija – disanje

Retencija – zadržavanje

Rezidue – ostatci

Rezistentno – otporno

Ruža vjetrova – grafički prikaz intenziteta smjerova puhanja vjetrova

Salinitet – zaslanjenost

Sediment – taložina

Sideracija – zelena gnojidba

Solum – tlo, zemljište

Sorpcija – sposobnost usvajanja i zadržavanja tvari

Stagnacija – zaustavljanje, nenapredovanje, smirivanje

Staklenički plinovi – Vodena para (H 2 O), ugljični dioksid (CO 2 ), metan (CH 4 ) i didušik oksid (N 2 O). Nastali su prirodnim aktivnostima i djelovanjem čovjeka i predstavljaju medij zagrijavanja atmosfere, a samim tim i klimatskih promjena.

Stratigrafija – raspored horizonata (genetskih slojeva) tla

Sukcesija – slijednost

Termofilne biljke – biljke koje za svoj rast i razvoj imaju veće potrebe za visokim temperaturama

Toksini (toksično) – otrovi (otrovno)